วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

ประเภทหลักสูตร : ด้านมาตรฐาน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
1S00001ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 20176 วัน9,000
20
2S00002ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 : 20123 วัน4,500
4
ประเภทหลักสูตร : ด้านรับรองระบบงาน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
3A00001Assessor Training Course for Testing Laboratory7 วัน12,000
28
4A00002Assessor Training Course for Proficiency Testing Provider3 วัน4,500
4
5A00003แนวทางตรวจประเมินระบบการจัดการตามข้อกำหนด ISO 19011 : 20183 วัน4,500
5
ประเภทหลักสูตร : ด้านมาตรวิทยา
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
6M00001นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (ด้านมวล) 3 วัน3,600
7
7M00002นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับกลาง (ด้านมวล)4 วัน4,800
4
8M00003นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับสูง (ด้านมวล)5 วัน6,000
4
9M00004นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (ไฟฟ้า)3 วัน3,600
4
10M00005นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (pH Analyzer) 3 วัน3,600
3
11M00006นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (ด้านปริมาตร)3 วัน3,600
4
12M00007นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับกลาง (ด้านปริมาตร) 4 วัน4,800
4
13M00008นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับสูง (ด้านปริมาตร)5 วัน6,000
4
ประเภทหลักสูตร : ด้านตรวจสอบและรับรอง
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
14C00001ความใช้ได้ของการวัดสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี5 วัน7,500
3
15C00002ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี3 วัน4,500
4
16C00003มอก. 2677 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการประเมิน3 วัน4,500
4
17C00004เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ3 วัน4,500
4
18C00005การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย3 วัน4,500
26
19C00006การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล3 วัน4,500
4
20C00007การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารเคมี4 วัน6,000
5
21C00008เทคนิคการระบุและประเมินอันตรายในห้องปฏิบัติการเคมี3 วัน4,500
6
22C00009การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี3 วัน4,500
5
23C00010การผลิตอาหารสำเร็จรูปบรรจุถุงรีทอร์ตและการควบคุมคุณภาพ3 วัน5,000
4
24C00011การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร3 วัน5,000
3
25C00012การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 170253 วัน4,500
3
26C00013การประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร3 วัน4,500
3
27C00014การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ3 วัน4,500
4
28C00015ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย3 วัน4,500
4
29C00016เทคนิคการปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล3 วัน4,500
4
30C00017การตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี3 วัน4,500
4
31C00018การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
5
32C00019การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
4
33C00020การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
4
34C00021การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
5
35C00022การใช้ GC/MS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
5
36C00023การควบคุมคุณภาพภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน5 วัน7,000
4
37C00024การตรวจวิเคราะห์หาค่า pH BOD และ COD ในน้ำเสีย3 วัน4,500
4
38C00025การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (TS TDS SS ไขมัน และน้ำมัน)3 วัน4,500
5
39C00026การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (TKN NH3 Organic nitrogen)3 วัน4,500
4
40C00027เทคนิคการตรวจวัดและการประเมิน การสัมผัสเสียง สภาพความร้อน และแสงสว่าง3 วัน4,500
5
41C00028การวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม3 วัน4,500
3
42C00029การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารฆ่าเชื้อ3 วัน6,000
4
43C00030การทดสอบผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า3 วัน3,600
4
44C00031กระบวนการผลิตเซรามิกและการควบคุมคุณภาพ15 วัน10,000
3
45C00032เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ5 วัน7,500
4
46C00033จุลชีววิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ6 วัน9,000
4
47C00034จุลชีววิทยาสำหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ7 วัน10,500
4
ประเภทหลักสูตร : ด้านมาตรฐาน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
48S01001มาตรฐานและการทดสอบเครื่องมือแพทย์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์6 วัน15,000
4
49S01002มาตรฐานและการทดสอบ Electromagnetic Bio-hazard ตามข้อกำหนด กสทช. ICNIRP5 วัน20,000
4
50S01003มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์5 วัน20,000
3
51S01004มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านการบิน3 วัน20,000
5
52S01005มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ส่องสว่างตามมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากล5 วัน10,000
3
53S01006มาตรฐานการทดสอบเครื่อง UPS ตามมาตรฐาน มอก.12913 วัน10,000
4
54S01007มาตรฐานและการทดสอบแบตเตอรี่ขนาดพกพาตามมาตรฐาน มอก. 22173 วัน5,000
4
55S01008มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้านการระคายเคืองต่อผิวหนังตาม OECD 439 และการระคายเคืองต่อดวงตาตาม OECD 4923 วัน25,000
3
56S02001OECD Good Laboratory Practice3 วัน1,500
3
57S03001การจัดการสุขลักษณะและการจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร5 วัน10,165
5
58S03002การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดทำเอกสารตามระบบ ISO/IEC 17025-20173 วัน6,955
4
59S05001GMP & HACCP Quality Management Systems and Internal Audit3 วัน8,500
5
60S05002ISO 9001:2015 Quality Management Systems and Internal Audit3 วัน8,500
4
61S05003ISO 14001:2015 Environmental Management Systems and Internal Audit3 วัน8,500
3
62S08001ISO 10218 :2011 (Robots and robotic devices – safety requirements for industrial robots)3 วัน9,500
6
ประเภทหลักสูตร : ด้านรับรองระบบงาน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
63A07001การรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน3 วัน3,000
4
64A07002การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เพื่องานตำรวจ3 วัน3,000
2
65A07003การรับรองระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์ ด้านงานตำรวจ ตามมาตรฐาน ISO 450013 วัน3,000
4
ประเภทหลักสูตร : ด้านมาตรวิทยา
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
66M01001เทคนิคการสอบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ย่านความถี่สูง RF Calibration technique4 วัน10,000
3
ประเภทหลักสูตร : ด้านตรวจสอบและรับรอง
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
67C01001ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน (BASIC FINITE ELEMENT METHOD)3 วัน12,000
36
68C01002การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ LINEAR AND NONLINEAR STRESS ANALYSIS3 วัน12,000
4
69C01003การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ (FATIGUE ANALYSIS)3 วัน12,000
4
70C01004การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis)3 วัน12,000
3
71C01005การทดสอบค่ากิจกรรมเอนไซม์เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง3 วัน9,000
5
72C01006การทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง3 วัน9,000
3
73C01007เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นสำหรับงานวิเคราะห์สมบัติทางพื้นผิวของวัสดุต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง3 วัน9,000
5
74C01008การวิเคราะห์สารกลุ่ม Phthalate Ester ตามข้อกำหนด RoHs II โดยเทคนิค Screening Test ด้วยเครื่อง Py/TD-GC-MS ตาม IEC 62321-81 วัน4,500
3
75C02001พัฒนา QA ตามหลักการ OECD Good Laboratory Practice3 วัน1,500
5
76C02002พัฒนา Study Director/Study Personal ตามหลักการ OECD Good Laboratory Practice3 วัน1,500
32
77C02003พัฒนา Test Facility Management ตามหลักการ OECD Good Laboratory Practice3 วัน1,500
4
78C04001การควบคุมคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการฉีดพลาสติก8 วัน14,500
11
79C04002การควบคุมคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการเป่าถุงพลาสติก7 วัน13,000
4
80C04003การควบคุมคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการเป่าขวดพลาสติก8 วัน16,000
4
81C07001การตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3 วัน3,000
4
82C07002ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 450013 วัน3,000
4
83C07003การผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิง ทางนิติวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO 17034 : 20163 วัน3,000
4
84C07004วัสดุอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน3 วัน3,000
4
85C08001การใช้ root cause analysis/ failure mode analysis ในระบบคุณภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน3 วัน8,000
5
86C08002ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ4 วัน8,000
10
ประเภทหลักสูตร : เฉพาะด้าน
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
87E05001โปรแกรมซัพพลายเชนและโลจิสติกส์แมแนจเม้นท์4 วัน11,600
4
88E05002โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง4 วัน22,500
24
89E05003Data Analytic & Big Data เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ3 วัน15,000
5
90E05004โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอนาคตด้าน Soft Skills7 วัน27,000
5
91E06001การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานบริการส่วนหน้าโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
92E06002การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
93E06003การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานส่วนครัว/ผลิตอาหาร โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
94E06004การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการส่วนหน้า โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
30
95E06005การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการงานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
96E06006การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานส่วนครัว/ผลิตอาหาร โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
6
97E06007การลดต้นทุนพลังงาน ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
4
98E06008การลดต้นทุนวัตถุดิบ ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
6
99E06009การลดต้นทุนการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
6
100E06010การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
7
101E06011การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
7
102E06012การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
7
103E06013การบริหารบัญชีสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก3 วัน12,000
7


หมายเหตุ *ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้