วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การลดต้นทุนการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 274

รหัสหลักสูตร :
E06009

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

ต้นทุนด้านบุคลากรในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กเป็นต้นทุนที่สูงเป็นอันดับ 1 ของธุรกิจโรงแรม การบริหารบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถลดต้นทุนการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็กได้


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริหารบุคคลากรในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก
2. เพื่อสามารถวางแผนการบริหารต้นทุนการปฏิบัติงานบุคลากร ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากร สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• ผู้บริหาร • หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ความสำคัญของการวางแผนการบริหารต้นทุนการปฏิบัติงานบุคลากร ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก

3.0

 

2

การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารต้นทุนการปฏิบัติงานบุคลากร ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก

- ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- ด้านโครงสร้างการจัดการองค์กร
- ด้านการกําหนดเวลาเข้างาน หรือการจัดกะงาน

- ด้านการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ

9.0

 

3

วางแผนการบริหารต้นทุนการปฏิบัติงานบุคลากร
- ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- ด้านโครงสร้างการจัดการองค์กร
- ด้านการกําหนดเวลาเข้างาน หรือการจัดกะงาน

- ด้านการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ

 

6.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.0

6.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
12

ปฏิบัติ :
6

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม