วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เพื่องานตำรวจ

จำนวนผู้อ่าน : 2

รหัสหลักสูตร :
A07002

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านรับรองระบบงาน

หลักการและเหตุผล :

    มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005) เป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้างความเชื่อมั่น ในความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ผลการทดสอบ/สอบเทียบที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ เชื่อถือได้เป็นบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และยังช่วยขจัดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำ จากประเทศคู่ค้า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้นำมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005) มาประกาศใช้ในลักษณะเหมือนกันทุกประการ และได้ส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งของภาครัฐและเอกชน

    ISO/IEC ย่อมาจาก The International Organization for Standardization; ISO และ The International Electrotechnical Commission; IEC คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบและ/หรือสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

การเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
    ในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว จะมีขั้นตอนการเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 9 ขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาข้อกำหนด มอก.17025 และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการโดยผู้บริหาร
3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ และเฝ้าระวังระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
4. กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐานมอก. 17025
5. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
6. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด
7. แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
8. ประชุมทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
9. ติดต่อหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการของ สมอ.

    ห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานตำรวจแล้วจะมีข้อได้เปรียบหลายประการ คือ สามารถเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานตำรวจให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้เกิดความมั่นใจคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบ หรือผลการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบหรือทดสอบ ทำให้เกิดการยอมรับรายงานผลทดสอบและรายงานผลการสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการ


วัตถุประสงค์ :

1. ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า ห้องปฏิบัติการด้านงานตำรวจมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่องานตำรวจทดสอบและสอบเทียบของหน่วยรับรอง
3. ใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการเพื่องานตำรวจ โดยผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการหรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการภาครัฐ

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 1.

องค์การ ระบบการบริหารและการควบคุมเอกสาร

3.0

 

 2.

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005)

3.0

 

3.

วิธีทดสอบ/ สอบเทียบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

3.0

 

4.

เครื่องมือและการสอบกลับได้ของการวัด

3.0

 

5.

การจัดการตัวอย่างทดสอบและสอบเทียบ

3.0

 

6.

การปรับปรุงคุณภาพผลการทดสอบ สอบเทียบและรายงานผล

3.0

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

18.0

 

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
18

ปฏิบัติ :
0

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค่าลงทะเบียน :
3,000

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ