วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : เทคนิคการสอบเทียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ย่านความถี่สูง RF Calibration technique

จำนวนผู้อ่าน : 12

รหัสหลักสูตร :
M01001

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านมาตรวิทยา

หลักการและเหตุผล :

สําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่สูง ๆ (high frequency) เช่น เครื่องมือวัด เซ็นเซอร์ สเปกตรัมอนาไลเซอร์ เครื่องส่งเรื่องรับ แอมปลิไฟต์เออร์ ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานสอบเทียบหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพในโรงงานต่าง ๆ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการปรับหรือแก้ไขค่าต่าง ๆ ที่เลื่อนไปจากสภาวะการใช้งาน การปรับค่าหรือจูน (tuning) นี้สามารถทําได้จากการส่งเครื่องมือไปทําการสอบเทียบ (calibration) จะใช้ค่าแก้ของการสอบเทียบแต่ละครั้งมาทําการชดเชยระบบของตนเอง เพื่อให้คงความแม่นยําของการวัดได้ แต่เนื่องจากหน่วยงานในประเทศมีจํานวนมากที่ต้องการสอบเทียบอุปกรณ์ที่ย่านความถี่สูง แต่ไม่มีหน่วยงานใด ในประเทศสามารถให้บริการในย่านความถี่ที่ต้องการ ดังนั้น จึงต้องสูญเสียทั้งค่าใช้จ่าย เวลา และโอกาสในทางการค้าการแข่งขันกับต่างประเทศไป


วัตถุประสงค์ :

เน้นเรื่อง เทคนิควิธีในการสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้งานความถี่สูง ๆ ซึ่งผู้ได้รับการอบรมจะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้ต่อไป


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
1. ผู้นําเข้าและจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม EMC ในประเทศ 2. ผู้ปฏิบัติงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3. ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านโทรคมนาคมและ EMC 3. นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ทั่วไป

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

วิธีการสอบเทียบ ออสซิโลสโครป สเปรกตรัมอนาไลเซอร์

3.0

3.0

2

วิธีการสอบเทียบ สายอากาศ สายสัญญาณ ตัวลดทอนสัญญาณ

3.0

3.0

3

วิธีการทดสอบเครื่องทดสอบ EMC เช่น Surge  EFT  ESD

4.0

4.0

4

การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด

1.0

1.0

5

การรายงานผลการสอบเทียบ

1.0

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.0

11.0

 

Man-Hours

23.0


จำนวนชั่วโมง :
23

ทฤษฎี :
12

ปฏิบัติ :
11

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
4 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ค่าลงทะเบียน :
10,000

การรับรองการฝึกอบรม :
สอบภาคทฤษฏีและการปฏิบัติการ workshop

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
NSTDA