วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การลดต้นทุนพลังงาน ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 14

รหัสหลักสูตร :
E06007

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการใช้พลังงานที่สูงอีกหนึ่งธุรกิจ เมื่อมีการใช้พลังงานเยอะ ก็ย่อมทำให้โรงแรมมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามไปด้วย การลดต้นทุนพลังงานจะสามารถช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถลดค่าใช้จ่ายได้


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก
2. เพื่อสามารถวางแผนการบริหารด้านพลังงานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากร สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• ผู้บริหาร • หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ความสำคัญของการวางแผนการบริหารด้านพลังงาน

3.0

 

2

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กในระบบต่างๆดังนี้
- ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

- ระบบความเย็นและระบบปรับอากาศ

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- ระบบการทำความร้อน

9.0

 

3

วางแผนการบริหารด้านพลังงานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก

- ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

- ระบบความเย็นและระบบปรับอากาศ

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- ระบบการทำความร้อน

 

6.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.0

6.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
12

ปฏิบัติ :
6

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม