วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

จำนวนผู้อ่าน : 26

รหัสหลักสูตร :
S00001

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านมาตรฐาน

หลักการและเหตุผล :

ห้องปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จำเป็นต้องยกระดับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด ห้องปฏิบัติการที่กำลังเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และการตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการมีการรักษาการบริหารงานทั้งด้านระบบและด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการตรวจ บทบาทและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตรวจติดตาม ลักษณะการตรวจติดตาม การวางแผน การเขียนรายงาน และหลักเกณฑ์การตัดสินต่อข้อบกพกพร่องที่พบในแต่ละกิจกรรม


วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และการเขียนเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
· นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน · วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี · บุคคลที่ต้องการยื่นขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

 

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ความเป็นมาของการรับรองห้องปฏิบัติการ

2.0

 

2

เปรียบเทียบข้อกำหนด ISO/IEC 17025 : 2005 กับ ISO/IEC 17025 : 2017

1.0

 

3

ข้อกำหนดโครงสร้าง / ข้อกำหนดด้านทรัพยากร / ข้อกำหนดด้านกระบวนการ / ข้อกำหนด้านระบบบริหาร

5.0

 

4

แบบฝึกหัดข้อกำหนดโครงสร้าง / ข้อกำหนดด้านทรัพยากร / ข้อกำหนดด้านกระบวนการ / ข้อกำหนดด้านระบบบริหาร

 

4.0

5

ระบบเอกสารและการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพการเขียนเอกสารคู่มือคุณภาพ / การเขียนเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน / การเขียนเอกสารวิธีปฏิบัติงาน และการเขียนวิธีทดสอบ

4.0

 

6

แบบฝึกหัดการเขียนเอกสารคู่มือคุณภาพ / การเขียนเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน / การเขียนเอกสารวิธีปฏิบัติ/การเขียนวิธีทดสอบ และนำเสนอผลงาน

 

7.5

7

การควบคุมเอกสาร

0.5

 

8

หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

1.0

 

9

การจัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

2.0

 

10

แบบฝึกหัดการจัดทำโปรแกรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในและนำเสนอผลงาน

 

2.0

11

การเตรียมการตรวจติดตาม และหน้าที่ของคณะผู้ติดตามคุณภาพภายใน

1.0

 

12

แบบฝึกหัดทบทวนและการนำเสนอผลงาน

 

2.0

13

แบบฝึกหัดการออกแบบ Checklist และนำเสนอผลงาน

 

1.0

14

การรายงานสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจติดตาม

1.0

 

15

แบบฝึกหัดการเขียนรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ข้อบกพร่องจากการตรวจติดตาม และนำเสนอผลงาน

 

2.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

17.5

18.5

 

Man-hours

36


จำนวนชั่วโมง :
36

ทฤษฎี :
17.5

ปฏิบัติ :
18.5

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
6 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
9,000

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
พศ.วศ.