วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การรับรองระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์ ด้านงานตำรวจ ตามมาตรฐาน ISO 45001

จำนวนผู้อ่าน : 3

รหัสหลักสูตร :
A07003

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านรับรองระบบงาน

หลักการและเหตุผล :

ISO 45001 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกท่านในองค์กรควรจะคำนึงถึงอยู่ตลอดระยะเวลา เนื่องจากความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค์กรนั้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลถึงผลิตผลโดยรวม หากได้เรียนรู้และจัดการระบบต่างๆให้สอดคล้องกับ ISO 45001 แล้ว การทำงานของบุคลากรก็จะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานพิสูจน์ด้านงานตำรวจจึงควรกำหนดวิธีการทำงานที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งทำให้งานในห้องปฏิบัติการพิสูจน์ด้านงานตำรวจมีความปลอดภัยมากที่สุด


วัตถุประสงค์ :

1. เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน   ISO 45001
2. เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001 เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001
3. รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
นักวิทยาศาสตร์และคณะทำงานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมี ของหน่วยงานภาครัฐ

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

 

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

 

1

ISO 45001 คืออะไร

3.0

 

 

2

เพราะอะไรถึงต้องมี ISO 45001

1.5

 

 

3

ISO 45001 มีประโยชน์อย่างไร : ประโยชน์ต่อ บุคคล องค์กร การทำงาน

1.5

 

 

4

ระบบการจัดการกับ ISO 45001 ต้องทำอย่างไรบ้าง

3.0

 

 

5

การประเมินบุคลากร , การบริหาร , องค์กร , ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ ISO 45001

3.0

 

 

6

ทำอย่างไรถึงจะได้มาซึ่ง ISO 45001

3.0

 

 

7

วิเคราะห์จากผลการประเมิน พร้อมทั้ง หาแนวทางแก้ไข

3.0

 

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

18.0

 

 

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
18

ปฏิบัติ :
0

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค่าลงทะเบียน :
3,000

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ