วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : โปรแกรมซัพพลายเชนและโลจิสติกส์แมแนจเม้นท์

จำนวนผู้อ่าน : 16

รหัสหลักสูตร :
E05001

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ  การผลิต การจำหน่าย การจัดเก็บสินค้า การขนส่งหรือการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ร้านค้าปลีก ให้เกิดการประสานงานอย่างต่อเนื่องและไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยการนำสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ต้นทุนต่ำลง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถแข่งขันได้  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่ รวมถึงการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
2. เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางการจัดการซัพพลายเซนและโลจิสติกส์สมัยใหม่และนำไปปรับใช้ได้
3. เพื่อให้มีความรู้ หลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• ระดับผู้จัดการและหัวหน้างานที่มีหน้าที่บริหาร Supply Chain and Logistic • ระดับผู้จัดการและหัวหน้างานที่บริหารจัดการด้านคลังสินค้า

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

Modern Supply Chain and Logistic Management

 

 

 

- แนวคิดและกลยุทธ์ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.5

 

 

- กระบวนการในการจัดโซ่อุปทาน

2.5

1.0

 

- ตัวอย่างและกรณีศึกษาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

1.5

 

 

- รูปแบบการขนส่งและผลต่อโซ่อุปทาน

2.0

1.0

 

- ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

1.5

1.0

2

Smart Warehouse and Inventory Management

 

 

 

- แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการคลังสินค้า

0.5

 

 

- เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ

1.5

 

 

- การกำหนดขนาด และเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า

1.0

1.0

 

- การวางผังคลังสินค้า

1.5

1.0

 

- เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า

1.5

 

 

- การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า

1.5

1.0

 

- การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า

1.5

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

18.0

6.0

 

Man-Hours

24.0


จำนวนชั่วโมง :
24

ทฤษฎี :
18

ปฏิบัติ :
16

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
4 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม/ห้องประชุมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ค่าลงทะเบียน :
11,600

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ