วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง

จำนวนผู้อ่าน : 396

รหัสหลักสูตร :
E05002

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

“ผู้บริหารระดับกลาง” เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ไปสู่การปฏิบ้ติให้เกิดเป็นรูปธรรม และบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรตามที่กำหนดไว้  มีหน้าที่ในการรับนโยบายองค์กร นำไปวางแผน ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ และกำกับดูแลการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นผู้บริหารระดับกลางในยุคนี้ จึงต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมองเห็นอนาคต (Foresight) พร้อมเดินเคียงข้างไปก้บทุกฝ่ายงาน เพื่อความสำเร็จขององค์กร


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองธุรกิจองค์กรเสมือนเป็นเจ้าของ (Sense Of Belonging) และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของฝ่ายกับความคาดหวังขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนตนเองให้รับรองความท้าทาย ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาท ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลาง และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทางบริหารคน บริหารงานได้


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• หัวหน้างาน • ผู้บริหารระดับกลาง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

 

หลักการบริหารจัดการคน (People Management)

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อบุคลากรในองค์กร (Factors Shaping the Workforce of the Future)
 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางที่องค์กรคาดหวัง (Roles of Middle Managers)
 • การเตรียมความพร้อมและบริหารบุคลากรสู่ยุคดิจิทัล (People Transformation in Digital Era)

 

 

1.5

 

1.5

 

1.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

2

การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Management)

 • การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (Setting KPIs and Targets)
 • การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Cascading and Implementation)
 • การบริหารผลการดำเนินการ (Performance Management System

 

0.5

1.5

1.5

 

0.5

 

 

1.5

 

 

0.5

3

หลักบริหารกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพ (Process Management)

 • ทำความเข้าใจระบบงานขององค์กร (Understanding Work System)
 • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation Management

 

 

1.5

 

1.5

 

 

 

1.5

 

1.5

4

กระบวนการคิดแบบผู้นำ (Leadership Mindset)

 • ผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (Leadership Role Model)
 • พัฒนาจากผู้จัดการสู่ความเป็นผู้นำ (Step Up from Management to Leader)
 • การสื่อสารที่ครองใจคน (Lead with Your Heart)

 

1.5

1.5

 

1.5

 

 

 

 

1.5

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

16.0

8.0

 

Man-Hours

24.0


จำนวนชั่วโมง :
24

ทฤษฎี :
16

ปฏิบัติ :
8

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
4 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
-

ค่าลงทะเบียน :
22,500

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ