วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 259

รหัสหลักสูตร :
E06011

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

จากสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 39,797,406 คน (GDP คิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับ +4.24%) และมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 1,933,368.23 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นยังไม่สามารถกระจายไปสู่ท้องถิ่นได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและการกระจายรายได้ จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและที่พักกับการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทขนาดเล็ก
2. เพื่อเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับธุรกิจโรงแรมในพื้นที่
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างมาตรฐานการบริการชุมชนท่องเที่ยวในท้องถิ่น


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• ผู้บริหาร • หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชนกับนักท่องเที่ยว

3.0

 

2

กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทย ที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงแรม

3.0

 

3

การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการให้บริการของธุรกิจโรงแรม

3.0

 

4

การกำหนดค่าบริการการท่องเที่ยวชุมชนระหว่างธุรกิจโรงแรมและชุมชนท่องเที่ยว

3.0

 

5

การฝึกปฏิบัติการการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับโรงแรม       รีสอร์ทขนาดเล็ก โดยการจำลองเส้นทางและสถานการณ์การท่องเที่ยว

ข้อความระวังในการจัดการการท่อเที่ยวชุมชน

 

6.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.0

6.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
12

ปฏิบัติ :
6

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม