วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

จำนวนผู้อ่าน : 3

รหัสหลักสูตร :
A07001

ชื่อหน่วยงาน :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านรับรองระบบงาน

หลักการและเหตุผล :

มอก.เป็นคำย่อมาจาก "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายใน มอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่ สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้ อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองด้วยความสมัครใจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก สมอ. แล้วว่ามีคุณภาพได้มารฐานตามที่กำหนดมีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา ส่งผลไปสู่ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน


วัตถุประสงค์ :

เพื่อรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ของหน่วยงานภาครัฐ

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1.

มาตรฐานอุตสาหกรรมและความสำคัญในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

3.0

 

2.

กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

3.0

 

3.

ข้อกำหนดทั่วไปในการรับรองคุณภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

3.0

 

4.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

3.0

 

5.

 

การรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

3.0

 

6.

ถาม-ตอบ และยกตัวอย่างการรับรองมาตรฐานอุตสาหรรม

3.0

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

18.0

 

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
18

ปฏิบัติ :
0

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค่าลงทะเบียน :
3,000

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ