วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนเเพื่อเข้าใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 2
ยืนยันตัวตนผ่าน E-mail
ขั้นตอนที่ 3
เข้าใช้งานในระบบได้

สมัครสมาชิก (Register)

* กรุณากรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือโปรดคลิกที่

E-mail (จะใช้เป็น Username) *:

Password *: รหัสผ่านไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
Confirm Password *: รหัสผ่านไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

เลขประจำตัวประชาชน *:

คำนำหน้า *:
ชื่อ *:
นามสกุล *:

ที่อยู่ปัจจุบัน *:

โทรศัพท์บ้าน *:
โทรศัพท์มือถือ *:

ระดับการศึกษา *:

ประเภทหน่วยงานที่สังกัด *:


ข้าพเจ้า(ผู้ใช้บริการ) ขอตกลงยินยอมให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ(ผู้ให้บริการ) ตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลข้างต้นตามที่ระบุไว้ในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้กรณีที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือเป็นเท็จ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่ปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการบริการของผู้ให้บริการ ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้บริการแทน หากผู้ให้บริการตรวจสอบและพบว่าผู้ใช้บริการได้แจ้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นเพื่อจุดมุ่งหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้บริการแทน ผู้ใช้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ