วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (ไฟฟ้า)

จำนวนผู้อ่าน : 17

รหัสหลักสูตร :
M00004

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านมาตรวิทยา

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมแรงงานที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรองรับบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ในการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยา โดยหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการในการสอบคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว


วัตถุประสงค์ :

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านไฟฟ้าในเรื่องการใช้งานบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือด้านไฟฟ้า เช่น ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ (Digital Multi-Meter) แคลมป์มิเตอร์ (Clamp meter) รวมถึง คาริเบรเตอร์ (Process Calibrator) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้า ชั้น 2 ได้


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ที่มีความสนใจปฏิบัติงานสอบเทียบด้านไฟฟ้า

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น

- พื้นฐานด้านมาตรวิทยา

- ระบบหน่วยวัดสากล

- การสอบกลับได้ของการวัด

3.0

 

2

ข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ

- ข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

2.0

1.0

3

การใช้งานเครื่องมือด้านไฟฟ้า

- การใช้งานและดูแลรักษา Digital Multi-Meter

- การใช้งานและดูแลรักษา Clamp Meter

- การใช้งานและดูแลรักษา Process Calibrator

6.0

 

4

การสอบเทียบเครื่องมือด้านไฟฟ้า

- การสอบกลับได้ของเครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือด้านไฟฟ้า

- การตรวจสอบเบื้องต้นของเครื่องมือด้านไฟฟ้าก่อนสอบเทียบ

- วิธีการสอบเทียบ Digital Multi-Meter

- วิธีการสอบเทียบ Clamp Meter

- วิธีการสอบเทียบ Process Calibrator

- การประเมินค่าความไม่แน่นอน

4.0

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

15.0

3.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
15

ปฏิบัติ :
3

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
3,600

การรับรองการฝึกอบรม :
ข้อเขียน

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สผ.วศ.