วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (ด้านมวล)

จำนวนผู้อ่าน : 171

รหัสหลักสูตร :
M00001

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านมาตรวิทยา

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมแรงงานที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรองรับบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ในการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยา โดยหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการในการสอบคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว


วัตถุประสงค์ :

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมวลในเรื่องการใช้งานบำรุงรักษาตุ้มน้าหนัก เครื่องชั่งและเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม การสอบเทียบเครื่องชั่ง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมวล ชั้น 2 ได้


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ที่มีความสนใจปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมวล

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น

- พื้นฐานด้านมาตรวิทยา

- ระบบหน่วยวัดสากล

- การสอบกลับได้ของการวัด

3.0

 

2

ข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ

- ข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

2.0

1.0

3

การใช้งานเครื่องมือวัดด้านมวล

- การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องชั่ง

- การใช้งานและดูแลรักษาตุ้มน้ำหนัก

- การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อม

3.0

2.0

4

การสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก

- การเลือกใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานในการสอบเทียบเครื่องชั่ง

- การสอบกลับได้ของเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือวัดในการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก

- วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก

5.0

2.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

13.0

5.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
13

ปฏิบัติ :
5

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
3,600

การรับรองการฝึกอบรม :
ข้อเขียน

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สผ.วศ.