วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานบริการส่วนหน้าโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 18

รหัสหลักสูตร :
E06001

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

เพื่อสร้างแนวทางในการจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม  เพื่อสร้างการบริการที่เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับโรงแรมและรีสอร์ทของผู้เข้าอบรมและประสบการณ์ให้ผู้เข้าพักด้วยบริการที่เป็นมาตรฐาน


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม
2. เพื่อสร้างมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม งานบริการส่วนหน้า
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากร สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ความสำคัญของการเขียนมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรมและวิธีการเขียน มาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรม (Standard Operation Procedure , SOP)

3.0

 

2

การเขียนมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรมงานบริการส่วนหน้า

3.0

 

3

ตัวอย่างการเขียนมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรมงานบริการส่วนหน้า

3.0

 

4

ฝึกปฏิบัติการเขียนมาตรฐานปฏิบัติงานโรงแรมงานบริการส่วนหน้า

 

9.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

9.0

9.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
9

ปฏิบัติ :
9

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม