วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การบริหารบัญชีสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 187

รหัสหลักสูตร :
E06013

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

การบริหารจัดการบัญชีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท มีความสำคัญต่อธุรกิจโรงแรมอย่างยิ่ง การบริหารบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบจะทำให้สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นและวางแผนการบันทึกบัญชีรายรับ-จ่ายของธุรกิจหรือขยายกิจการต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจหลักการบันทึกบัญชี และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อสามารถทราบสถานะทางการเงินของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทั้งหมด และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนคต
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากรสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• ผู้บริหาร • หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีและมาตรฐานบัญชี

3.0

 

2

งบการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโรงแรม

3.0

 

3

แบบฟอร์ม-ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีในประเภทต่างๆ

6.0

 

4

ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีโรงแรมและข้อควรระวังในการบันทึกบัญชี

 

6.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.0

6.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
12

ปฏิบัติ :
6

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม