วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 255

รหัสหลักสูตร :
E06010

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเป็นธุรกิจงานบริการที่ต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ การบริหารข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างทักษะในการรับมือเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ
2. เพื่อสร้างคู่มือกระบวนการในการรับมือข้อร้องเรียนต่างๆได้
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากร สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

 หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทและสาเหตุของการเกิดข้อร้องเรียนของลูกค้า

3.0

 

2

การวิเคราะห์ลักษณะการร้องเรียนของลูกค้า

    • ร้องเรียนต่อหน้า ( Face to Face )
    • ร้องเรียนผ่านทาง Social Network

3.0

 

3

เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในลักษณะต่างๆกัน การร้องเรียนต่อหน้า การร้องเรียนผ่านทาง Social Network

3.0

 

4

การสร้างคู่มือกระบวนการในการรับมือข้อร้องเรียน ( SOP )

3.0

 

5

Workshop การสร้างคู่มือกระบวนการในการรับมือข้อร้องเรียน (SOP)

 

6.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.0

6.0

 

Man-Hours

18.0 


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
12

ปฏิบัติ :
6

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม