# ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร หน่วยงาน ประเภทหลักสูตร ผู้ชม รายละเอียดเพิ่มเติม
1
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน (BASIC FINITE ELEMENT METHOD)
C01001
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านตรวจสอบและรับรอง
36
2
พัฒนา Study Director/Study Personal ตามหลักการ OECD Good Laboratory Practice
C02002
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ด้านตรวจสอบและรับรอง
32
3
การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการส่วนหน้า โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก
E06004
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เฉพาะด้าน
30
4
Assessor Training Course for Testing Laboratory
A00001
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ด้านรับรองระบบงาน
28
5
การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย
C00005
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ด้านตรวจสอบและรับรอง
26
# ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร หน่วยงาน ประเภทหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม
1
การบริหารบัญชีสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก
E06013
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เฉพาะด้าน
2
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก
E06012
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เฉพาะด้าน
3
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก
E06011
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เฉพาะด้าน
4
การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าสำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก
E06010
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เฉพาะด้าน
5
การลดต้นทุนการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก
E06009
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เฉพาะด้าน

ข่าวสาร

(พศ.วศ.) ให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ขันติศุข หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนางสาวสาวิตรี ติดตานนท์ ผู้ตรวจประเมิน จาก สรอ. เพื่อตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO 9001

วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล(อย่างต่อเนื่อง)

วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยเทคนิค intensive, hands-on, student-centered learning

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

Visits since 03/2563
0138319
Your IP: 172.70.42.102

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) | Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ | Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)