วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการ สำหรับงานบริการงานสนับสนุน โรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 16

รหัสหลักสูตร :
E06005

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

เพื่อสร้างการกำหนดรูปแบบงานบริการและแนวคิดทางธุรกิจผ่านพิมพ์เขียวงานบริการ (Service Blueprint) ที่เหมาะสมกับแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) และวางแผนบริหารจัดการตามพิมพ์เขียวการบริการให้ประสบความสำเร็จ


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำพิมพ์เขียวงานบริการซึ่งจะทำให้สามารถเห็นกระบวนการการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ
2. เพื่อสามารถเชื่อมโยงการบริการในแต่ละหน่วยงานได้
3. เพื่อสามารถวางแผนการบริหารจัดการงานบริการประสบความสำเร็จ
4. เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากร สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

การจำแนกกลุ่มลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการกำหนดรูปแบบ การวางแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) สำหรับงานสนับสนุน (บัญชี จัดซื้อ สินค้าคงคลัง)

3.0

 

2

การกำหนดรูปแบบ พิมพ์เขียวงานบริการ (Service Blueprint) สำหรับงานสนับสนุน (บัญชี จัดซื้อ สินค้าคงคลัง)

3.0

 

3

ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบ พิมพ์เขียวงานบริการ (Service Blueprint)  สำหรับงานสนับสนุน (บัญชี จัดซื้อ สินค้าคงคลัง)

3.0

 

4

ฝึกปฏิบัติการกำหนดรูปแบบ พิมพ์เขียวงานบริการ (Service Blueprint) ที่เหมาะสมกับแนวคิดธุรกิจ สำหรับงานสนับสนุน (บัญชี จัดซื้อ สินค้าคงคลัง)

 

9.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

9.0

9.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
9

ปฏิบัติ :
9

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม