วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : แนวทางตรวจประเมินระบบการจัดการตามข้อกำหนด ISO 19011 : 2018

จำนวนผู้อ่าน : 3

รหัสหลักสูตร :
A00003

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านรับรองระบบงาน

หลักการและเหตุผล :

การทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ดำเนินการภายใต้ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 โดยการรับรองมีรูปแบบการรับรองที่ต้องตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการ ทั้งนี้ ผู้ประเมินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแผนงานการตรวจประเมิน การวางแผน และดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน


วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการตามข้อกำหนด ISO 19011 : 2018


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน - ควรมีคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

3.0

 

2

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 19011 : 2018

- หลักการตรวจประเมิน

1.5

 

3

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 19011 : 2018

- การบริหารแผนงานการตรวจประเมิน

1.5

 

4

ภาคปฏิบัติ : แบบฝึกหัดที่ 1 กรณีศึกษา Matrix of Requirement

 

3.0

5

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 19011 : 2018

- การวางแผนและการดำเนินการตรวจประเมิน

1.0

 

6

ภาคปฏิบัติ : แบบฝึกหัดที่ 2 กรณีศึกษา การจัดทำ audit checklists

 

2.0

7

- ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 19011 : 2018

ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจประเมิน

1.0

 

8

ภาคปฏิบัติ : แบบฝึกหัดที่ 3 กรณีศึกษา CAR Statement

 

2.5

9

ภาคปฏิบัติ : แบบฝึกหัดที่ 4 กรณีศึกษา Role Play

 

2.5

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

8.0

10.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
8

ปฏิบัติ :
10

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
4,500

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สผ.วศ.