วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับต้น (pH Analyzer)

จำนวนผู้อ่าน : 16

รหัสหลักสูตร :
M00005

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านมาตรวิทยา

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมแรงงานที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรองรับบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ในการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยา โดยหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการในการสอบคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว


วัตถุประสงค์ :

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านไฟฟ้าในเรื่องการใช้งานบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Analyzer) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Analyzer) ชั้น 2 ได้


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ที่มีความสนใจปฏิบัติงานสอบเทียบด้านเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Analyzer)

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น

- พื้นฐานด้านมาตรวิทยา

- ระบบหน่วยวัดสากล

- การสอบกลับได้ของการวัด

3.0

 

2

ข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ

- ข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

2.0

1.0

3

หลักการ การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Analyzer)

- หลักการทำงานเครื่อง pH meter

- หลักการ pH electrode

- การใช้งานและดูแลรักษา เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

- การปฏิบัติการการตรวจสอบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

5.0

1.0

4

การสอบเทียบ(pH Analyzer

- การสอบกลับได้ของเครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบเทียบ pH Analyzer

- การเลือกใช้และการพิจารณา มาตรฐาน ที่ใช้ในการสอบเทียบ pH Analyzer

- วิธีการสอบเทียบ pH meter ด้วยหลักการจำลองสัญญาณ

- วิธีการสอบเทียบ pH Analyzer ด้วย สารละลายมาตรฐาน ก่อนใช้งาน

- การประเมินค่าความไม่แน่นอน

4.0

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

14.0

4.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
14

ปฏิบัติ :
4

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
3,600

การรับรองการฝึกอบรม :
ข้อเขียน

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สผ.วศ.