วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การลดต้นทุนวัตถุดิบ ในธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก

จำนวนผู้อ่าน : 19

รหัสหลักสูตร :
E06008

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

จากผลการจัดลำดับปัญหาความสำคัญของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ปัญหาต้นทุนค่าใช้จ่ายการดําเนินงานด้านส่วนครัวและผลิตอาหารมาเป็นลำดับ 2 (บทวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ปี 2553) ซึ่งรายได้จากห้องอาหารเป็นแผนกที่สร้างรายได้เป็นอันดับ 2 รองจากรายได้ห้องพักซึ่งหากโรงแรมสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบในส่วนนี้ได้จะสามารถทำให้รายได้เพิ่มให้กับโรงแรมได้


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนครัวและผลิตอาหารในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก
2. เพื่อสามารถวางแผนการบริหารต้นทุนวัตถุดิบส่วนครัวและผลิตอาหาร ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากร สำหรับโรงแรมรีสอร์ทขนาดเล็ก


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• ผู้บริหาร • หัวหน้างานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านส่วนครัวและผลิตอาหาร • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ความสำคัญของการวางแผนการบริหารต้นทุนวัตถุดิบส่วนครัวและผลิตอาหาร ในธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ทขนาดเล็ก

3.0

 

2

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนครัวและผลิตอาหารในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก

9.0

 

3

วางแผนการบริหารด้านต้นทุนวัตถุดิบส่วนครัวและผลิตอาหาร
- การควบคุมการจัดซื้อ ตรวจสอบ และเก็บรักษาวัตถุดิบ
- การควบคุมระหว่างการปรุง
- การจัดทำเมนูอาหาร
- การควบคุมเรื่องของเสีย และเศษอาหาร
- การจัดทำสูตรมาตรฐาน (Standard Recipe)

 

 

6.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.0

6.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
12

ปฏิบัติ :
6

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรม หรือสถานที่ที่สถาบันกำหนด

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม