วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอนาคตด้าน Soft Skills

จำนวนผู้อ่าน : 17

รหัสหลักสูตร :
E05004

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต  ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน Soft Skills เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโต และความเป็นมืออาชีพในอนาคต


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปกติและปัญหาที่ซับซ้อน
2. เพื่อให้ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

Complex Problem Solving

 

 

 

- เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบด้วยแนวคิด Two System Thinking

1.5

 

 

- นิยาม Systematic Thinking และ Systems Thinking

1.0

 

 

- กระบวนการคิดเชิงระบบ

1.0

 

 

- ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน

1.5

1.0

 

- เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ

1.5

1.5

 

- การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ                                                     

1.5

1.5

2

Collaborations at work

 

 

 

- ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ

1.0

 

 

- วิธีสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน

1.0

1.0

 

- เทคนิคการลดความผิดพลาดในการประสานความร่วมมือ

1.0

1.0

 

- การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ

1.0

 

3

Influencing At Work

 

 

 

- การสื่อสารการโน้มน้าวใจ

1.0

 

 

- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ

1.0

 

 

- กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ

1.0

 

 

- นำเสนอกรณีศึกษาและให้ข้อแนะนำ

1.0

2.0

4

Sparking Creative Thinking

 

 

 

- องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

1.0

 

 

- สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์

1.0

 

 

- รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

1.0

 

 

- ตัวอย่าง มุมมอง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ได้

1.0

 

 

- กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 

2.0

5

Adaptability Skills

 

 

 

- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

1.0

 

 

- การปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

1.0

 

 

- การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

1.0

 

 

- เทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้ยืดหยุ่น

1.0

2.0

6

Analytical Thinking

 

 

 

- รูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์

1.0

 

 

- การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา

1.0

 

 

- การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

1.0

 

 

- การประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการวิเคราะห์

1.0

2.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

28.0

14.0

 

Man-Hours

42.0


จำนวนชั่วโมง :
42

ทฤษฎี :
28

ปฏิบัติ :
14

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
7 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน :
27,000

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ