วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับกลาง (ด้านปริมาตร)

จำนวนผู้อ่าน : 12

รหัสหลักสูตร :
M00007

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านมาตรวิทยา

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมแรงงานที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรองรับบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ในการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยา โดยหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการในการสอบคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว


วัตถุประสงค์ :

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านปริมาตรในเรื่องการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร การประเมินค่าความไม่แน่นอน การทวนสอบผลการสอบเทียบ การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน การประกันคุณภาพผลการสอบเทียบ และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ชั้น 3 ได้


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ที่มีความสนใจปฏิบัติงานสอบเทียบด้านปริมาตร

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

การประเมินค่าความไม่แน่นอน

- สถิติที่เกี่ยวข้อง

- ประเภทของความไม่แน่นอน

- ขั้นตอนการคำนวณค่าความไม่แน่นอน

3.0

2.0

2

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

- ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

- ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

2.0

2.0

3

การสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

- การใช้เครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องแก้ววัดด้านปริมาตรและการเตรียมความพร้อม

- การตรวจสอบประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของเครื่องแก้ววัดปริมาตร

- วิธีการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตรและการคำนวณผล

- การสอบกลับได้ของเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดสำหรับการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร

5.0

4.0

4

การทวนสอบผลการสอบเทียบ

- การแปลผลการสอบเทียบด้านปริมาตร

- การทวนสอบความถูกต้องของเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือที่ใช้งานสำหรับการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดด้านปริมาตร

1.0

1.0

5

การตรวจสอบระหว่างการใช้งานเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือที่ใช้งานสำหรับการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดด้านปริมาตร

1.0

1.0

6

การประกันคุณภาพผลการสอบเทียบ

1.0

1.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

13.0

11.0

 

Man-Hours

24.0


จำนวนชั่วโมง :
24

ทฤษฎี :
13

ปฏิบัติ :
11

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
4 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
4,800

การรับรองการฝึกอบรม :
ข้อเขียน

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สผ.วศ.