วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : นักมาตรวิทยามืออาชีพระดับสูง (ด้านปริมาตร)

จำนวนผู้อ่าน : 17

รหัสหลักสูตร :
M00008

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านมาตรวิทยา

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเป็นการรองรับอุตสาหกรรมแรงงานที่ต้องการผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรองรับบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด ในการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขามาตรวิทยา โดยหลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการในการสอบคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว


วัตถุประสงค์ :

มีความรู้และทักษะในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของงานสอบเทียบด้านปริมาตร การวางแผนและการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานและเอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรม 5 ส ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานและวิทยากรมืออาชีพด้านปริมาตร โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านปริมาตร ชั้น 4 ได้


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
เป็นผู้ที่มีความสนใจปฏิบัติงานสอบเทียบด้านด้านปริมาตร

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

การวางแผนการดำเนินงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3.0

1.0

2

การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

3.0

1.0.

3

การวางแผนและการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส

2.0

1.0

4

การจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ

2.0

1.0

5

การประเมินความไม่แน่นอนของผลการวัดด้านปริมาตร

2.0

1.0

6

การจัดทำเอกสารตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.0

2.0

7

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17043

3.0

2.0

8

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานและวิทยากรมืออาชีพด้านปริมาตร

3.0

1.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

20.0

10.0

 

Man-Hours

30.0


จำนวนชั่วโมง :
30

ทฤษฎี :
20

ปฏิบัติ :
10

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
5 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
6,000

การรับรองการฝึกอบรม :
ข้อเขียน

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สผ.วศ.