วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : Data Analytic & Big Data เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

จำนวนผู้อ่าน : 28

รหัสหลักสูตร :
E05003

ชื่อหน่วยงาน :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประเภทหลักสูตร :
เฉพาะด้าน

หลักการและเหตุผล :

ยุคของการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) หรือที่เราเรียกว่า Big Data ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล  Big Data & Data Analytics ทําให้องค์กรสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ กลยุทธ์ การฟังเสียงลูกค้า การนําเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจลูกค้า และนํามาปรับปรุงสินค้าและบริการ การพยากรณ์ยอดขายสินค้า เป็นต้น กุญแจของความสําเร็จนั้นอยู่ที่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ ปรับเปลี่ยน วิเคราะห์  ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของ Big Data และ Data Analytics
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับทราบรูปแบบของการทํา Data Analytics
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล
4. เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปใช้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
5. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและแนวความคิดในการแสดงผล (Data Visualization)


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
• นักวิเคราะห์ข้อมูล • ผู้บริหารด้านกลยุทธ์ ด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านการตลาด • ผู้บริหารองค์กรที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูล

วิทยากร :
-

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

Introduction & Importance of Big Data and Data Analytics

0.5

 

2

การนําเข้าข้อมูล การเตรียมข้อมูล (Data Pre-Preparation)

ปรับเปลี่ยนข้อมูล (Data Transformation) เพื่อนํามาวิเคราะห์       

1.5

1.5

3

รูปแบบของ Data Analytics

0.5

 

4

เทคนิคการทํานายและแบ่งประเภทข้อมูล (Data Classification and Prediction)

1.0

1.5

5

เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)

1.5

1.5

6

เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

(Association Rule Discovery)            

1.5

1.5

7

วิธีการและตัวอย่างการสร้างคุณค่าจากข้อมูล

1.5

1.5

8

Data Analytics and Visualization Tools

Analytics Life Cycle

1.0

1.5

 

* โปรแกรมที่ใช้ประกอบในการฝึกอบรม-Rapid Miner

 

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

9.0

9.0

 

Man-Hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
9

ปฏิบัติ :
9

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
โรงแรมในกรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน :
15,000

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ