วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : Assessor Training Course for Proficiency Testing Provider

จำนวนผู้อ่าน : 3

รหัสหลักสูตร :
A00002

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านรับรองระบบงาน

หลักการและเหตุผล :

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 การตรวจประเมินความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานรับรองฯ ของสำนักฯ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011  และเพื่อการได้รับการยอมรับร่วม (Mutual recognition arrangement, MRA) จากองค์กรการความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน ได้แก่ Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ซึ่งผู้ประเมินความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการต้องมีความสามารถในการประเมินฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการหลายท่านที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของสำนักฯ ซึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Assessor Training Course จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเป็นผู้ประเมินฯ ได้ ตาม Guidelines for Training Course for Assessors Used by Accreditation Bodies (ILAC – G3) Guidelines on Assessor Qualification and Competence (ILAC – G11) ดังนั้นสำนักฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ดังกล่าว โดยใช้แนวทางการอบรมตามข้อแนะนำของ APAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APAC CBC-002)


วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของสำนักฯ มีความสามารถในการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17011


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของหน่วยรับรอง โดยผู้ประเมินฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา 2. ผ่านการอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

Introduction to accreditation of PTP and

Assessment of PTPs

– Technical requirements ISO/IEC 17043 : clause 4.1 – 4.10

3.0

 

2

Assessment of PTPs

– Quality management system requirements ISO/IEC 17043 : clause 5.1 – 5.15

3.0

 

3

Applicable statistics for PTP

(Following ISO 13528:2015 with related statistic) :

- Design of proficiency testing schemes

- Homogeneity and stability of proficiency test items

- Determination of criteria for evaluation of performance

2.0

 

4

Assessment of PTPs

- Assessment process for PTPs

- Scope of Assessment Activity

- Document review & on-site assessment

1.5

 

5

Assessment report

0.5

 

6

แบบฝึกหัด (Practice in Excel):

- Homogeneity and stability study

- Case study of PTPs

 

1.5

7

Applicable statistics for PTP :

- Determination of assigned value and its standard uncertainty

- Determination of criteria for evaluation of performance

- Calculation of performance statistics

2.5

 

8

แบบฝึกหัด (Practice in Excel):

- Assigned values and their uncertainties

- Evaluation performance of proficiency testing

- Design and analysis of qualitative proficiency testing schemes (including nominal and ordinal properties)

- Report for proficiency testing

 

2.0

9

สอบข้อเขียน

 

2.0

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.5

5.5

 

Man-hours

18.0

 

หมายเหตุ :   1. การอบรมนี้เป็นไปตาม Course outline ของ APAC CBC 002 : Guideline on Training Course for Assessors (Laboratories, Inspection Bodies, Reference Material Producers, Proficiency Testing Providers)

                    2. ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ มาฝึกทำแบบฝึกหัดในวันที่อบรม


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
12.5

ปฏิบัติ :
5.5

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
4,500

การรับรองการฝึกอบรม :
ผู้อบรมต้องเข้าอบรมตลอดหลักสูตร หรือมีเวลาอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มิฉะนั้นจะไม่ได้สอบข้อเขียนและไม่ได้รับประกาศนียบัตร

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
บร.วศ.