วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : Assessor Training Course for Testing Laboratory

จำนวนผู้อ่าน : 6

รหัสหลักสูตร :
A00001

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านรับรองระบบงาน

หลักการและเหตุผล :

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการ โดยให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 การตรวจประเมินความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานรับรองฯ ของสำนักฯ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011  และเพื่อการได้รับการยอมรับร่วม (Mutual recognition arrangement, MRA) จากองค์กรการความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน ได้แก่ Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ซึ่งผู้ประเมินความสามารถระบบงานห้องปฏิบัติการต้องมีความสามารถในการประเมินฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการหลายท่านที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของสำนักฯ ซึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Assessor Training Course จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเป็นผู้ประเมินฯ ได้ ตาม Guidelines for Training Course for Assessors Used by Accreditation Bodies (ILAC – G3) Guidelines on Assessor Qualification and Competence (ILAC – G11) ดังนั้นสำนักฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ดังกล่าว โดยใช้แนวทางการอบรมตามข้อแนะนำของ APAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APAC CBC-002)


วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของสำนักฯ มีความสามารถในการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17011


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ผู้ที่จะเป็นผู้ประเมินฯ ของหน่วยรับรอง โดยผู้ประเมินฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา 2. ผ่านการอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

Introduction to course arrangements and introduction of participants and tutors

0.5

 

2

Introduction to accreditation of laboratories and international dimension of accreditation

2.0

 

3

Accreditation body operation and regulations

1.0

 

4

Accreditation criteria and their interpretations – quality management system requirements

5.0

 

5

แบบฝึกหัดที่ 1

 

1.0

6

Accreditation criteria and their interpretations – technical requirements : Uncertainty and Sampling

4.0

 

7

แบบฝึกหัดที่ 2

 

1.0

8

แบบฝึกหัดที่ 3

 

1.0

9

Accreditation criteria and their interpretations – Calibration and Traceability

3.0

 

10

แบบฝึกหัดที่ 4

 

1.0

11

Accreditation criteria and their interpretations – Method validation

3.0

 

12

แบบฝึกหัดที่ 5

 

1.0

13

Accreditation criteria and their interpretations – Quality control

1.0

 

14

แบบฝึกหัดที่ 6

 

1.0

15

Accreditation process and ISO/IEC 17011

6.0

 

16

แบบฝึกหัดที่ 7

 

1.0

17

Assessment techniques and people skills

4.0

 

18

แบบฝึกหัดที่ 8

 

1.0

19

สอบข้อเขียน

 

2.0

20

อธิบายโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของสำนักฯ

0.5

 

21

แนะนำและชี้แจงเอกสารเผยแพร่ของสำนักฯ

2.0

 

 

 

 

 

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

32.0

10.0

 

Man-hours

42.0

 หมายเหตุ : 1.   การอบรมนี้เป็นไปตาม Course outline ของ APAC CBC-002: Guidelines on Training Courses for LIRP Assessors ver 1.0

                   2.  มีการประชุมกลุ่มเพื่อระดมสมองทำแบบฝึกหัดนอกเวลาตั้งแต่ 19.00 – 20.30 น. ทุกวัน


จำนวนชั่วโมง :
42

ทฤษฎี :
32

ปฏิบัติ :
10

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
7 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
12,000

การรับรองการฝึกอบรม :
ผู้อบรมต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร หรือมีเวลาอบรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มิฉะนั้นจะไม่ได้สอบข้อเขียนและไม่ได้รับประกาศนียบัตร

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
บร.วศ.