วันอังคาร ที่ 05 มีนาคม 2567

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร : การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

จำนวนผู้อ่าน : 160

รหัสหลักสูตร :
C00005

ชื่อหน่วยงาน :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทหลักสูตร :
ด้านตรวจสอบและรับรอง

หลักการและเหตุผล :

ในปัจจุบัน มีการใช้สารเคมีในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และเอกชน ล้วนต้องสัมผัสกับสารเคมีในทุกๆ วัน ยิ่งเป็นสารเคมีอันตรายด้วยแล้วทุกคนจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับสารเคมีอันตราย จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และมีความสามารถในการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายที่ใช้งาน เนื่องจากสารเคมีแต่ละชนิดมีความเป็นอันตรายไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอันตรายทางกายภาพ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันด้วย จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การจำแนกประเภทสารเคมีอันตราย การติดฉลากสารเคมี มาตรการการควบคุมและการจัดการสารเคมี รวมทั้งการจัดการของเสียอันตรายจากงานในห้องปฏิบัติการ


วัตถุประสงค์ :

เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายมีความสามารถในการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
· นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน · วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 ปี

วิทยากร :
ผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ

หัวข้อหลักสูตร :

หัวข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนชั่วโมง

 

 

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ความสำคัญของการควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

 • Chemical Hazards
 • Route of exposure
 • Why it needs control measures or chemical management

1.5

 

2

การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี (GHS classification, Chemical labeling, SDS)

1.5

 

3

การควบคุมสารเคมีอันตราย

 • Elimination control
 • Administrative control
 • Engineering control
 • PPE control

3.0

 

4

ภาคปฏิบัติ : กรณีศึกษาการควบคุมสารเคมีอันตราย

 

3.0

5

การจัดการสารเคมีอันตราย

 • การจัดซื้อ/ตรวจรับ
 • ฉลาก/SDS
 • Chemical inventory
 • การเคลื่อนย้ายสารเคมี
 • Clearance
 • การจัดเก็บและการรักษาสภาพสารเคมี
 • การตรวจติดตาม

3.0

 

6

ภาคปฏิบัติ : กรณีศึกษาการจัดการสารเคมีอันตราย

 

1.5

7

การจัดการของเสียอันตราย

 • การจำแนกและการจัดเก็บของเสียอันตราย
 • การลดการเกิดและการกำจัดของเสียอันตราย

3.0

 

8

ภาคปฏิบัติ : กรณีศึกษาการจัดการของเสียอันตราย

 

1.5

 

รวมทฤษฎี-ปฏิบัติ

12.0

6.0

 

Man-hours

18.0


จำนวนชั่วโมง :
18

ทฤษฎี :
12

ปฏิบัติ :
6

ระยะเวลาการฝึกอบรม :
3 วัน

วันที่เปิดรับสมัคร :
-

วันที่ฝึกอบรม :
-

สถานที่ฝึกอบรม :
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ค่าลงทะเบียน :
4,500

การรับรองการฝึกอบรม :
-

กำหนดการ :

-


Link หลักสูตรของหน่วยงาน :
หมายเหตุ :
พศ.วศ.