วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566

โปรดเลือกข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

ประเภทหลักสูตร : ด้านตรวจสอบและรับรอง
#รหัสชื่อหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม*ค่าลงทะเบียนLink หน่วยงานอ่านเพิ่มเติม
1C00001ความใช้ได้ของการวัดสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี5 วัน7,500
3
2C00002ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี3 วัน4,500
4
3C00003มอก. 2677 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการประเมิน3 วัน4,500
4
4C00004เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ3 วัน4,500
4
5C00005การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย3 วัน4,500
26
6C00006การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากล3 วัน4,500
4
7C00007การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารเคมี4 วัน6,000
5
8C00008เทคนิคการระบุและประเมินอันตรายในห้องปฏิบัติการเคมี3 วัน4,500
6
9C00009การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากการทำงานในห้องปฏิบัติการเคมี3 วัน4,500
5
10C00010การผลิตอาหารสำเร็จรูปบรรจุถุงรีทอร์ตและการควบคุมคุณภาพ3 วัน5,000
4
11C00011การควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร3 วัน5,000
3
12C00012การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 170253 วัน4,500
3
13C00013การประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร3 วัน4,500
3
14C00014การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ3 วัน4,500
4
15C00015ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย3 วัน4,500
4
16C00016เทคนิคการปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล3 วัน4,500
4
17C00017การตรวจประเมินภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี3 วัน4,500
4
18C00018การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
5
19C00019การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
4
20C00020การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
4
21C00021การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
5
22C00022การใช้ GC/MS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ3 วัน6,000
5
23C00023การควบคุมคุณภาพภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน5 วัน7,000
4
24C00024การตรวจวิเคราะห์หาค่า pH BOD และ COD ในน้ำเสีย3 วัน4,500
4
25C00025การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (TS TDS SS ไขมัน และน้ำมัน)3 วัน4,500
5
26C00026การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (TKN NH3 Organic nitrogen)3 วัน4,500
4
27C00027เทคนิคการตรวจวัดและการประเมิน การสัมผัสเสียง สภาพความร้อน และแสงสว่าง3 วัน4,500
5
28C00028การวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม3 วัน4,500
3
29C00029การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารฆ่าเชื้อ3 วัน6,000
4
30C00030การทดสอบผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า3 วัน3,600
4
31C00031กระบวนการผลิตเซรามิกและการควบคุมคุณภาพ15 วัน10,000
3
32C00032เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ5 วัน7,500
4
33C00033จุลชีววิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ6 วัน9,000
4
34C00034จุลชีววิทยาสำหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ7 วัน10,500
4
35C01001ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน (BASIC FINITE ELEMENT METHOD)3 วัน12,000
36
36C01002การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ LINEAR AND NONLINEAR STRESS ANALYSIS3 วัน12,000
4
37C01003การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ (FATIGUE ANALYSIS)3 วัน12,000
4
38C01004การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis)3 วัน12,000
3
39C01005การทดสอบค่ากิจกรรมเอนไซม์เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง3 วัน9,000
5
40C01006การทดสอบทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง3 วัน9,000
3
41C01007เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นสำหรับงานวิเคราะห์สมบัติทางพื้นผิวของวัสดุต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง3 วัน9,000
5
42C01008การวิเคราะห์สารกลุ่ม Phthalate Ester ตามข้อกำหนด RoHs II โดยเทคนิค Screening Test ด้วยเครื่อง Py/TD-GC-MS ตาม IEC 62321-81 วัน4,500
3
43C02001พัฒนา QA ตามหลักการ OECD Good Laboratory Practice3 วัน1,500
5
44C02002พัฒนา Study Director/Study Personal ตามหลักการ OECD Good Laboratory Practice3 วัน1,500
32
45C02003พัฒนา Test Facility Management ตามหลักการ OECD Good Laboratory Practice3 วัน1,500
4
46C04001การควบคุมคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการฉีดพลาสติก8 วัน14,500
11
47C04002การควบคุมคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการเป่าถุงพลาสติก7 วัน13,000
4
48C04003การควบคุมคุณภาพชิ้นงานในกระบวนการเป่าขวดพลาสติก8 วัน16,000
4
49C07001การตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3 วัน3,000
4
50C07002ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานตำรวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 450013 วัน3,000
4
51C07003การผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิง ทางนิติวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน ISO 17034 : 20163 วัน3,000
4
52C07004วัสดุอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน3 วัน3,000
4
53C08001การใช้ root cause analysis/ failure mode analysis ในระบบคุณภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน3 วัน8,000
5
54C08002ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ4 วัน8,000
10


หมายเหตุ *ระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นการคาดการณ์การจัดฝึกอบรมโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้