(พศ.วศ.) ให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ขันติศุข หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนางสาวสาวิตรี ติดตานนท์ ผู้ตรวจประเมิน จาก สรอ. เพื่อตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO 9001