(พศ.วศ.) ให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ขันติศุข หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนางสาวสาวิตรี ติดตานนท์ ผู้ตรวจประเมิน จาก สรอ. เพื่อตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ (Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO 9001

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ในครั้งนี้ทางกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กพ.) และกลุ่มเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กอ.) ได้รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบบริหารฯ ซึ่งทางคณะผู้ตรวจฯ ได้มีการตรวจทั้งระบบของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ระบบบริหารงานคุณภาพมีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ซึ่งในการนี้ทาง วศ.อว. มีกำหนดการตรวจติดตามการรักษาระบบใน 4 ขอบข่าย ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS