วศ.อว. จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย”

วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นว.ชพ. ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ ดร. ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไนน์ ประธานมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM หลักสูตร “การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 28 คน จากภาคอุตสาหกรรม 9 ราย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการความปลอดภัยสารเคมีในห้องปฏิบัติการของภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้ห้องปฏิบัติการของภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/