วศ.อว.ร่วมมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่งพัฒนาสมรรถนะการประเมินผลคุณภาพการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการไทย

8 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(วศ.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลคุณภาพการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ เป้าหมายเพิ่มพูนความรู้ด้านสถิติและนามาประยุกต์ใช้ในงานวิธีวิเคราะห์ทดสอบ ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ด้านสถิติและนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดการฝึกอบรม มีทีมนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรได้แก่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นายวรัฐ เทศพิทักษ์ นางสาวนพเก้า เอกอุ่น และนายปัญญา คำพยา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน จัดฝึกอบรมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 -10 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ความร่วมมือจัดอบรมครั้งนี้ มุ่งเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภาคใต้ด้วยวิทยาการข้อมูล ซึ่งวิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะในกระบวนการการทำงานวิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก เทคนิคทางสถิติทำให้เข้าใจข้อมูลได้ดี มีการแปลผลที่ถูกต้อง มีความสำคัญยิ่งในการตรวจหา การแยกแยะ การลดความผิดพลาดของกระบวนการทำงาน ทำให้ผลวิเคราะห์ทดสอบเชื่อถือได้ มีความถูกต้อง และมีความเที่ยงซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งเทคนิคทางสถิตินี้ยังช่วยให้ผู้บริหารห้องปฏิบัติการสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการบริหารบุคลากร การเลือกเครื่องมือ เลือกการปฏิบัติการวิธีวิเคราะห์ และการแปลผลของข้อมูลด้วย

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS