วศ.อว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ Disruptive Technology หลังยุคโควิด-19

29 พฤษภาคม 2563 นางสาวปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัย และคณะ ประเด็นการประชุมเป็นการหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กับ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องแผนงานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การกำหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติอันนำไปสู่ความร่วมมืออย่างบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมรองรับ Disruptive Technology หลังยุคโควิค-19 ณ กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS