วศ. ปักหมุดพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี สร้างนักศึกษาคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) นำโดย ดร. ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สร้าง New skill ให้กับนิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อ Re-skill Up-skill ให้กับนิสิต นักศึกษา ที่จบการศึกษาไปแล้ว รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ผลการประชุม ทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร 2 แนวทางคือ
1. ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาหลักสูตรที่จะบรรจุในการเรียนการสอนสาขาใหม่ที่จะเปิดทำการเรียน การสอน ในปี 2564 ให้กับนิสิต นักศึกษาที่จะเข้าเรียนใหม่
2. พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ของ วศ. ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน เป็นหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่ใกล้จบ หรือจบการศึกษาไปแล้ว ได้ Up-skill และ Re- skill เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จำเป็น สำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS