วศ.อว. พร้อมผนึกกำลัง ม.พะเยา พัฒนา online educaton สร้างนักศึกษาและห้องปฏิบัติการมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวปัทมา นพรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ประชุมทางไกล online หารือร่วมกับ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และทีมงาน เพื่อดำเนินการตาม MOU การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศ รวมถึงจัดทำหลักสูตร e-learning สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพต่อไป

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS