วศ.อว. ประชุมหารือ กับ สวทช. เรื่องความร่วมมือจัดทำหลักสูตร Career for 21th Century E-learning

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสาวปัทมา นพรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางอารีย์ คชฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และทีมงานได้ประชุมทางไกลผ่าน video conference หารือร่วมกับ ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต คุณอรุณ เชี่ยวดีตั้งสกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต คุณอริสรา ศรีอุบล ที่ปรึกษา จัดทำหลักสูตรอบรม และ คุณวรวัฒน์ วงศ์วโรทัย วิศวกร หารือความร่วมมือการพัฒนา new engine สำหรับการจัดทำหลักสูตร e-learningเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมกำลังคนแห่งอนาคตของประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 Upskill Reskill และ New skill ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการในอนาคต หรือ critical position & functional competency ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

การหารือครั้งนี้ อยู่ในระหว่างการตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี new digital platform ในการจัดทำหลักสูตร e-learning รูปแบบใหม่ ด้วยการสร้างกลไกการเรียนรู้ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ผ่านประสบการณ์ หรือ experiential learning ที่มีการลงมือปฏิบัติจริง และยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการเรียนรู้ e-learning รูปแบบเดิมๆ และปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับคนไทยในโลกหลังโควิด-19

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS