วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานสากล จัด online training รูปแบบใหม่เน้นฝึกปฏิบัติเสริมทักษะบุคลากรมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดฝึกอบรมด้วยกลไกการเรียนรู้แบบใหม่บน online training plateform หลักสูตร “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017” เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และมหาลัยราชภัฎสุรินทร์ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

การอบรมดังกล่าว วิทยากร วศ.อว. ใช้เทคนิคให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทำ online workshop ฝึกเขียนเอกสารในระบบคุณภาพ ประเมินผลการเขียนเอกสาร การเรียนรู้ด้วยกลไก real-time assessment ผลประเมินการจัดฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง ร้อยละ 94.74 และผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมบน online training platform ครั้งนี้ ร้อยละ 92.11

กรมวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS