วศ.อว. ร่วมกับ มอ. คิกออฟต้นแบบแพลตฟอร์ม Online Education เจาะประเด็นท้าทายโมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด-19

23 เมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ประชุมทางไกลผ่าน video conference เพื่อระดมความคิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่พบในระบบการศึกษาไทย ซึ่งที่ผ่านมาหลักสูตรเป็นสูตรสำเร็จมากกว่าเป็นฐานให้ไปคิดต่อยอด และเน้นท่องจำทฤษฎี มากกว่าให้ลงมือทำ โดยการหารือมีข้อสรุปการพัฒนานำร่องทำเป็นต้นแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Online Education แบบใหม่ มุ่งกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ผ่านการให้คำปรึกษา (Mentoring) รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียน และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดรับกับพลวัตโลกหลังโควิด-19

ทั้งนี้เริ่มคิกออฟต้นแบบแพลตฟอร์ม Online Education ด้วยหลักสูตร “สถิติสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ และหลักสูตรนักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาเคมี ของกรมวิทยาศาสตร์บริการจะนำไปวิเคราะห์ร่วมกับหลักสูตรการอุดมศึกษาของ มอ. เพื่อปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ก้าวไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับโมเดลการเรียนรู้ในสถานการณ์หลังโควิด-19 ร่วมกันต่อไป

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS