วศ.อว.ร่วมกับ มอ. พัฒนาหลักสูตร Dual degree สร้างนักศึกษาคุณภาพ

วันที่ 1 เมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร Dual degree สร้าง New skill ให้กับนิสิต นักศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อ Re-skill Up-skill ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านยางและนํ้ายางในเขตภาคใต้ของประเทศ

ผลการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางคณะวิทยาศาสตร์ มอ. จะขอใช้หลักสูตร e-Learning ของ วศ. ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน เพื่อเก็บชั่วโมงและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นอกจากนี้ จะจัดฝึกอบรมร่วมกันเพื่อพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของ มอ. โดยเริ่มจาก หลักสูตร “สถิติสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบ” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom นอกจากนี้ วศ. และ มอ. มุ่งสร้างพันธมิตรความร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมด้านยางและน้ำยางในเขตภาคใต้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS