วศ.อว. ร่วมกับ สคท. เตรียมรวมพลนักวิชาชีพเคมี ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งอนาคต

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือพันธมิตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ(สคท.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมี รศ. ดร.ลัดดา มีศุข อุปนายกสมาคมเคมี นางสาวปัทมา นพรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และนางสาวปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องนิธิปัญญา อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ การประชุมครั้งนี้ วศ.อว.โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการ และ สคท. ได้นำเสนอแผนการจัดรวมพลนักวิชาชีพเคมี นักอุตสาหกรรม และนักวิชาการด้านเคมี จากหน่วยงานต่างๆ กว่า 70 หน่วยงาน มีเป้าหมายปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งอนาคตโดยการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร(Non degree) เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเคมีของประเทศ

นางสาวนิสากรฯ ให้นโยบายการจัดทำหลักสูตรที่จุดประกายความคิดการประยุกต์ความรู้ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์ด้านสังคมและวิทยาศาสตร์ ที่นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมเคมี สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพได้รวดเร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม พร้อมมีสมรรถนะที่รองรับทักษะแห่งอนาคต การดำเนินการนี้จะเป็นการพัฒนากำลังพลของประเทศและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งผลการหารือครั้งนี้ วศ.อว. จะได้นำเสนอที่ประชุมที่จะจัดขึ้นร่วมกับ 10 พันธมิตร ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ มูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิพร้อมสถาบันเครือข่าย 8 สถาบัน เพื่อจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS