วศ. อว. ร่วมกับ มรร. จัดทำหลักสูตร Non Degree ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างกำลังแรงงานในพื้นที่ EECi

วศ. อว. ร่วมกับ มรร. จัดทำหลักสูตร Non Degree ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างกำลังแรงงานในพื้นที่ EECi

วันที่ 16 มีนาคม 2563 วศ. อว. โดยนายเกรียงไกร นาคะเกศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และนางสาวศิริวรรณ จำแนกสาร นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วย คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำโครงสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับบุคลากรในเขต EECi โดยเริ่มต้นด้วยหลักสูตรด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วศ. กับ มรร. ได้ร่วมกันจำแนกหลักสูตร Non degree เป็น 8 กลุ่ม 1. กลุ่มหลักสูตรด้านกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร 2. กลุ่มพื้นฐานและทักษะทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นทางเคมีและชีววิทยา 3. กลุ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 4. กลุ่มเทคโนโลยีการอาหาร 5. กลุ่มการทดสอบคุณภาพอาหารและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 6. กลุ่มการผลิตด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม 7. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 8. กลุ่มเกษตรปลอดภัย โดยการจัดทำหลักสูตรนี้เพื่อให้เนื้อหามีความสอดคล้องกันและมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละกลุ่มหลักสูตร รวมทั้งการกำหนดจำนวนชั่วโมงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

การดำเนินการครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือเพื่อยกระดับผู้ประกอบกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ สู่การพัฒนา 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi รองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ระหว่าง วศ. และ มรร. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม โดย วศ. และ มรร. มีแผนดำเนินการในการร่วมกันต่อยอดหลักสูตร Non degree ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญา สำหรับคนในท้องถิ่นและอุตสาหกรรมระดับชุมชน SMEs และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS