วศ. อว. ผลักดันการรับรองบุคลากรสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ร่วมกับ สคช.

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ จัดการประชุมร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สศช.) โดย นางสาวปัทมา นพรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการให้การต้อนรับผู้แทนจาก สคช. นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 และคณะ การประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคลากร ระหว่าง วศ. และ สคช. ณ ห้อง 325 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. และ สคช. ร่วมกำหนดกระบวนการในการรับรองความสามารถบุคลากรในสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา นอกจากนี้ สคช. ร่วมกับทีมนักสอบเทียบและทีมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ของ วศ. เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวกับหลักสูตรด้านนักสอบเทียบของ วศ. เพื่อให้สอดคล้องกัน และสามารถใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 โดยก้าวต่อไปจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคลากรในสาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายการดำเนินการในครั้งนี้จะสร้างแรงงานคุณภาพที่มีทักษะสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทต่างชาติลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ทำให้เกิดการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการต่อไป

————————————————

ทีมโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : [email protected] www.facebook.com/DSS